Návrh koncepce činnosti DFB

Koncepce činnosti DFB

Diskuze k tomuto návrhu probíhá v diskuzním fóru Koncepce činnosti DFB. Budeme rádi když se i vy zapojíte.

Cílem činnosti DFB je podpora fotbalového klubu Bohemians 1905 v nejširším smyslu slova, tj. vykonávání různorodých aktivit sledujících stanovený cíl, jejichž zajištění bude v silách DFB. Nejpodstatnějšími činnostmi budou výkon akcionářských práv ve společnosti Bohemians 1905, a.s., zajištění činnosti fanklubu a provoz webových stránek klubu.

Výkon akcionářských práv

DFB je majitelem 10,24 % akcií společnosti Bohemians 1905, a.s. Tento podíl nedává sice DFB formálně velkou sílu při rozhodování ve společnosti, přesto může i z pozice minoritního akcionáře aktivním přístupem, předkládáním svých názorů a návrhů řadu věcí ovlivnit. Může se tak dít prostřednictvím zástupců DFB na valné hromadě společnosti a v její dozorčí radě, ale i v každodenním neformálním kontaktu s vedením společnosti. Postoje DFB vůči společnosti budou formulovány představenstvem družstva po konzultaci členů na členských schůzích družstva, neformálních setkáních členů družstva, která bude DFB organizovat, a s přihlédnutím k názorům prezentovaným na webových stránkách v diskusních fórech. Cílem této činnosti bude rozvoj klubu v souladu s představami fanoušků a udržování a posilování vztahu fanoušků a klubu. Pozice DFB k ovlivňování chodu klubu vyplývá nejen z akciového podílu, ale i ze smlouvy o společném postupu uzavřené s Bohemians 1905, a.s. a jejím hlavním akcionářem, která byla schválena na členské schůzi DFB v červnu 2005.

Fanklub

Vytvoření dobře fungujícího fanklubu je zřejmě nejvýznamnějším úkolem DFB. Nejedná se o vytvoření nového subjektu, ale o obsah činnosti. Dostačujícím nositelem subjektivity je DFB. Fanklub by měl zajišťovat servis pro stávající fanoušky a vytvářet podmínky pro získávání nových příznivců klubu.

Základní servis bude dostupný všem členům družstva (zasílání informací, základní slevy na vstupné atd.), širší úroveň služeb a výhod (přenosy a bonusové klipy Bohemka TV, slevy na zboží a služby obchodních partnerů atd.) bude dostupná těm členům DFB, kteří budou hradit určitý roční/měsíční příspěvek ve formě dalšího členského vkladu. Po určitou dobu bude veškerý servis dostupný všem členům, kteří se stanou členy do data členské schůze, která schválí tuto koncepci. Zahájení dělení služeb na základní a zvýhodněnou úroveň a řazení služeb do jednotlivých kategorií bude schvalovat představenstvo DFB po konzultaci s členskou základnou, klubem a obchodními partnery.

Minimální výše ročního příspěvku ve formě členského vkladu (základního členského vkladu při vstupu do DFB nebo dalšího členského vkladu v dalších letech trvání členství v DFB), která by opravňovala k plnému přístupu k veškerému servisu zajišťovanému členům DFB, bude 500,- Kč a pro členy, kteří jsou studenti nebo důchodci, 200,- Kč za běžný rok. Za běžný rok se považuje fotbalová sezóna, tj. období od 1. července roku do 30 června následujícího roku. Členům, kteří zaplatí v běžném roce více než minimální částku, bude částka zaplacená navíc započtena do následujícího běžného roku, ne však do dalších let, nelze si proto předplatit na více než jeden rok dopředu (Příklad: člen zaplatí 3.000,- Kč, má zaplaceno 500,- Kč na běžný rok, je mu převedeno 500,- Kč na další běžný rok, v třetím běžném roce musí přispět znovu, pokud chce mít přístup k maximálnímu rozsahu služeb. Může samozřejmě přispívat více než minimální částku každý rok, i když by měl nárok na převod z minulého roku). Tyto platby bude možné platit postupně, např. v měsíčních splátkách. Plnohodnotný servis tak bude dostupný za částku zhruba 40 Kč měsíčně, u studentů a důchodců zhruba 20 Kč měsíčně. Tyto platby by mohly být pro každého člena DFB zvládnutelné. Výše uvedené příspěvky jsou stanoveny jako minimální z hlediska dostupnosti pro všechny členy. Členům, jejichž finanční situace to umožňuje, a kteří chtějí touto formou podpořit svůj klub, doporučuje DFB platbu členského příspěvku alespoň ve výši 100 Kč měsíčně, nejlépe na základě trvalého příkazu v bance, případně platbou kartou přes webovou stránku.

Cílem DFB je vybudování rozsáhlé sítě poboček fanklubů v jednotlivých regionech, po celém území ČR. Jak se během záchrany Bohemians ukázalo, Bohemians jsou klubem celorepublikovým a ne jen pražským. Mimořádná aktivita velkého množství oddaných fanoušků z mnoha regionů ČR, umožňuje vybudování poboček fanklubů z již existujících sběrných míst, jejichž prostřednictvím bylo původně možné pouze podávat přihlášky do DFB.
Cílem fanklubů v jednotlivých regionech bude organizování aktivit místní fanouškovské obce. Pobočka fanklubu bude sloužit jako prostředník při komunikaci mezi klubem a širokou diváckou obcí. Náplň činnosti fanklubů bude individuální podle místních sil a možností. Vedení DFB doporučuje jako základní aktivity fanklubů tyto činnosti:
- zprostředkování a zajištění prodeje klubových předmětů přímo v místě činnosti fanklubu (zajištění dodání jakýchkoliv klubových předmětů z kompletní nabídky zboží se jménem Bohemians, nejlépe na základě objednávky)
- poskytování konkrétních informací o dění v klubu, zejména pro fanoušky bez přístupu k internetu
- organizování výjezdů fanklubů k jednotlivým utkáním Bohemians, ať již doma či venku
- organizování zápasové choreografie fanoušků sdružených ve fanklubu
- organizování besed a promoakcí s vybranými hráči, funkcionáři i legendami Bohemians
- zdarma distribuce neprodaných programů Klokan z posledních domácích utkání
- organizování společenských činností místních fanklubů
- organizování každoročních fotbalových turnajů poboček fanklubů, počítá se s rotací pořadatelství

Všechny místní fankluby musí zajistit samofinancovatelnost svých aktivit. Na jednotlivé akce se mohou složit jejich účastníci. Pokud by z aktivit místního fanklubu vyplynul pro DFB příjem, např. z prodaných klubových předmětů nebo ze společenských akcí (bály, zábavy atp.), z případného startovného z fotbalových turnajů a jejich sponzoringu, bude tento příjem použit na činnost místní pobočky fanklubu. Podle finančních možností mohou být místní fankluby podporovány z „centrálních“ zdrojů DFB, zejména by na jejich činnost mohla jít část členských vkladů, které budou skládány členy DFB spadajícími pod příslušný místní fanklub.

Jako motivaci pro co nejkvalitnější činnost místních fanklubů zvažuje vedení DFB každoroční vyhlášení soutěže o nejlepší fanklub roku. Vítězný fanklub bude odměněn, způsob odměny bude připraven tak, aby to bylo pro členy fanklubu atraktivní (organizace zápasu např. staré gardy nebo přáteláku v místě činnosti fanklubu, přidělení pořadatelství turnaje fanklubů, vypravení autobusu na vybraný soutěžní zápas Bohemians atd.).

Ideálním místem, kolem nějž by mohla být činnost fanklubu organizována, by mohl být místní sportovní bar nebo restaurace. Zde by mohly být pro zájemce k dispozici veškeré informace o klubu a o činnosti fanklubu a k prodeji klubové předměty, případně by mohly být promítány záznamy ze zápasů Bohemians.

Klub hráčů Bohemians

Uvnitř DFB by mohl být vytvořen klub bývalých i současných hráčů Bohemians. Hráči, kteří by měli zájem na účasti v klubu, by se stali členy DFB. Cílem je udržet korektní (srdeční) vazbu mezi klubem a hráči, kteří Bohemians prošli. Členové klubu budou zváni při všech slavnostních příležitostech v životě klubu. Stejně jako ostatní členové družstva budou informování o všech aktualitách týkajících se fotbalového klubu a DFB.

Webové stránky

DFB bude provozovat oficiální webové stránky klubu – Virtuální Ďolíček (www.bohemians1905.cz). Stránky budou koncipovány tak, aby pokrývaly dvě základní oblasti:
Oficiální prezentace klubu; tato oblast bude zahrnovat běžné informační články o novinkách v klubu, zápasech, hráčích, statistiky a historii klubu. Součástí těchto stránek bude prezentace obchodních pratnerů klubu.
Fanouškovská sekce stránek; stránky v této sekci budou pouze pro registrované návštěvníky. Součástí této sekce bude diskuzní fórum, fanouškovské fotogalerie, internetová televize Bohemka TV, informace o pořádání zájezdů a podobně. Dále bude součástí těchto stránek i tzv. prémiový obsah, který bude přístupný pouze členům DFB, případně platícím návštěvníkům. Stránky fanouškovské sekce budou zobrazovat i reklamu zajištěnou přes DFB.
Konkrétní rozdělení jednotlivých částí webových stránek mezi oficiální preznetaci a fanouškovskou sekci bude předmětem další debaty a může být dle potřeby měněno.

Vlastní tvorba stránek též probíhá ve dvou rovinách – technické a obsahové.

Roční technické náklady činí cca. 5.000,- Kč, jedná se výhradně o platby za udržování doménových jmen. Hosting a programátorské práce budou poskytovány zdarma.

Za obsahovou stránku zodpovídá člen družstva jmenovaný představenstvem, který si může zajistit jednoho či více spolupracovníků. DFB bude provoz Virtuálního dolíčku odměňovat podle finančních možností částkou cca. 2.000,- Kč měsíčně, o jejíž výši a rozdělení rozhoduje a (za jejíž řádné vyúčtování) představenstvu DFB zodpovídá pověřený člen DFB

Celkové náklady na provoz Virtuálního Ďolíčku tedy budou cca. 30.000,- ročně. Rozpočet bude naplňován z financí DFB a dále může být naplňován z peněz vybraných za prémiový obsah (pro nečleny DFB) a vlastní reklamu.

Finance DFB

Dle pravidel popsaných výše bude DFB získávat další finanční prostředky zejména formou členských vkladů stávajících i nových členů, kteří za tyto vklady obdrží širší úroveň služeb a výhod. DFB i nadále zůstane organizací, která nebude odměňovat své představitele za práci pro DFB odvedenou. Získané prostředky budou v první řadě použity na pokrytí nákladů těchto dvou oblastí:
náklady na provoz internetových stránek
náklady na svolání a uskutečnění členské schůze a komunikaci se členy.
Mimo tyto náklady bude DFB disponovat jistou finanční rezervou, o jejíž výši rozhoduje představenstvo na základě znalostí aktuálních poměrů v DFB, nutností budoucích plateb a s ohledem na dlouhodobé zajištění všech činností určených touto koncepcí.

Zbývající finanční prostředky získané z členských vkladů po odečtení výše uvedených položek může DFB použít následujícími způsoby (vždy na základě rozhodnutí představenstva):
- sponzorský příspěvek nebo jiná obdobná forma podpory klubu Bohemians 1905 s klubem dohodnutá. Tato podpora může být určena na konkrétní aktivitu (např. úpravy stadionu, příspěvek na soustředění a podobně)
- příspěvky a odměny fanklubům:
- o možnosti přidělení tohoto příspěvku rozhoduje vždy představenstvo
- nejedná se v žádném případě o převod peněz na účet fanklubu – peníze jsou a musí být z účetního, daňového a právního pohledu vždy majetkem DFB
- způsob čerpání tohoto příspěvku (zaplacení autobusu, výroba vlajky, náklady na pořádání turnaje a podobně) musí vždy schválit představenstvo DFB
- příspěvek musí být vyúčtován, veškeré doklady musí být vystaveny na DFB

Komunikace DFB, vnitřní i vnější

Komunikace DFB se členy a zástupci poboček fanklubů i s veřejností bude založena v maximální možné míře na využití internetu – Virtuálního Ďolíčku a e-mailové komunikace. Tento způsob je nejlevnější, nejrychlejší a z pohledu DFB nejefektivnější. Prostřednictvím internetu by mělo být možné podat přihlášku, zavázat se k dalšímu členskému vkladu a vklad zaplatit. Členové by měli elektronicky předávat veškeré informace a kontrolovat svá vlastní data vztahující se ke členství v DFB na webu. E-mailem budou členům a všem dalším zájemcům zasílány aktuality z činnosti klubu i DFB. Pro členy a fanoušky, kteří nemají k internetu přístup, bude uvedené záležitosti zprostředkovávat kontaktní místo DFB v Ďolíčku (Sekretariát klubu, Kelme shop) a pobočky fanklubů. Možné bude samozřejmě i využití klasických poštovních služeb.

Podnikání DFB

DFB nebylo založeno za účelem podnikání a na této skutečnosti by se nemělo nic měnit. Pokud by se DFB rozhodlo vykonávat výdělečnou činnost, mělo by jí vykonávat prostřednictvím subjektu založeného za tímto účelem a ze strany DFB plně kontrolovaného (případně založeného společně s Bohemians 1905, a.s.), aby nebyla touto činností ohrožena existence DFB.

Změny vnitřních předpisů DFB, snížení základního členského vkladu

Původní cíl DFB – záchrana Bohemians – byl splněn a tím i překonán. V souvislosti se změnou činnosti v souladu s touto koncepcí navrhuje představenstvo DFB snížení základního členského vkladu. Dnešní základní členský vklad ve výši 1.000,- Kč byl stanoven vzhledem k nutnosti shromáždění značných prostředků na záchranu klubu. Nově budou vklady sloužit k zajištění běžné činnosti DFB, což lze zajistit i při nižších vkladech. Zároveň by se členství zpřístupnilo širšímu okruhu fanoušků. Nová výše základního členského vkladu by mohla být 200,- Kč (Pokud vstupující člen bude chtít mít plný přístup ke službám fanklubu, bude se muset vedle základního členského vkladu zavázat i k zaplacení dalšího členského vkladu ve výši min. 300,- Kč, to se netýká studentů a důchodců, kterým stačí zaplacení 200,- Kč).

Ke změně výše základního členského vkladu je nutná změna stanov DFB. Změna stanov je nutná i k umožnění přijímání členů a k vkládání dalších členských vkladů (příspěvků na fanklub) prostřednictvím internetu. Předmět činnosti DFB ve stanovách by měl být doplněn o provozování fanklubu. Příslušné změny by měly být schváleny na členské schůzi, která bude schvalovat tuto koncepci.

Závěr

Snahou vedení DFB je neustále rozšiřovat rodinu fanoušků Bohemians. Členství v organizaci fanoušků Bohemians – v Družstvu fanoušků Bohemians by se mělo stát pro všechny fanoušky Bohemians prestižní záležitostí.


Cíle DFB v době jeho založení - již splněno.

Po neúspěšných pokusech několika investorů z nedávné doby, přicházejí sami fanoušci Bohemians s projektem na záchranu svého klubu. V únoru tohoto roku vznikla aktivita SOS Klokan, která měla za cíl sjednotit fanoušky a zjistit možnou pomoc z řad příznivců. Ohlas byl obrovský. Na základě sebraných informací od Vás fanoušků se iniciátoři aktivity SOS Klokan rozhodli založit subjekt, který by zastupoval příznivce Klokanů - DRUŽSTVO FANOUŠKŮ BOHEMIANS. Základní cíl je jediný – navázat na historii vršovického klubu a pomoci případnému investorovi v přípravách na novou sezónu třetí ligy.

Cílem družstva je vlastními silami nebo prostřednictvím společnosti, na níž se bude družstvo majetkově podílet, převzít fotbalový klub Bohemians. K dosažení cíle je nutné, aby subjekt (družstvo nebo společnost s majetkovou účastí družstva), který bude pokračovatelem současného klubu, uzavřel se správcem konkursní podstaty FC Bohemians Praha, a.s. smlouvu, na základě které koupí práva k soutěžím spolu s registrací dosavadních hráčů všech družstev včetně mládeže. Dále je nutné dosáhnout souhlasu výkonného výboru ČMFS s převodem práv k soutěžím na nástupnický subjekt. Nástupnický subjekt bude muset dosáhnout dohody s tzv. fotbalovými věřiteli FC Bohemians Praha, a.s o řešení jejich pohledávek. Součástí celého projektu musí být i vyřešení pokuty za vyloučení z letošního ročníku II. ligy. Uvedené kroky je třeba zvládnout do termínu pro přihlášení k dalšímu ročníků soutěží, aby družstvo Bohemians mohlo v příštím ročníku nastoupit do ČFL. Souběžně bude nutné pracovat na vybudování družstva, které by bylo schopné kvalitně hrát ČFL.

Jak toho dosáhneme:

  • odkoupíme od správce konkursní podstaty to, co z FC Bohemians Praha a.s. zbylo, a to za nejpřijatelnější možnou částku
  • vyřešíme arbitrované fotbalové dluhy a pokutu od ČMFS, které jsou podmínkou přidělení licence pro účast v ČFL 2005-2006 tak, aby celková částka za tyto závazky nepřekročila cenu 3 milióny Kč. Takto investované peníze našich členů nepovažujeme za investici "do oddlužení" nebo "do minulosti", nýbrž takovou investici považujeme za adekvátní "nákupní cenu" za klub v ČFL

Následně po dosažení uvedených kroků bude nutné řešit licenci k ochranné známce s TJ Bohemians. Družstvo bude usilovat i o možnost hrát zápasy na tradičním místě – v Dolíčku. Při řešení ochranné známky a fotbalového stadiónu nejsme limitováni termínem pro přihlášku do soutěže.

Prostředky na dosažení svých cílů chce družstvo získat od fanoušků Bohemians ve formě jejich členských vkladů do družstva. Členy družstva se mohou stát jak fyzické, tak i právnické osoby. Člen se musí při svém vstupu do družstva zavázat k základnímu členskému vkladu ve výši 1.000,- Kč, splatit okamžitě však musí pouze 100 Kč a zbytek v libovolných splátkách do jednoho roku, tím chceme umožnit členství i těm, kteří si jednorázově nemohou dovolit zaplatit vyšší částky, ale přesto chtějí svému klubu pomoci. Horní hranice členského vkladu není omezena, jednotlivý člen může teoreticky složit i několikamiliónový vklad.

Není to další "tunel"?

  • Fanoušci nezakládají toto družstvo proto, aby Bohemku vytunelovali, ale proto aby jí pomohli v situaci, kdy jiné projekty selhaly.
  • O zásadních rozhodnutích rozhoduje členská schůze.
  • Pokud by se z jakýkoliv důvodů akce nepodařila a vybrané prostředky by se neinvestovaly, dostanou fanoušci své vklady zpět. Jejich ztráta by činila maximálně 1% z vložené částky, minimálně 99% vkladu bude vráceno.

Riziko není tedy prakticky žádné.

Jak se stát členem družstva >