Projekt "Zachraňme Ďolíček"

<strong>aneb ve stopách pana Dannera</strong>

Projekt "Zachraňme Ďolíček"

Cílem Družstva fanoušků Bohemians je záchrana stadiónu v Ďolíčku jako domácího stadiónu Bohemians 1905. Jediným způsobem, jak může družstvo získat jistotu, že na místě Ďolíčku nebude vybudováno cokoliv jiného, je odkoupit do svého vlastnictví buď nemovitosti tvořící stadión nebo akcie společnosti Bohemians Real, a.s., která je vlastníkem těchto nemovitostí. Snadnější a praktičtější by zřejmě bylo odkoupení akcií, součástí koupě by musely být i veškeré pohledávky dnešních akcionářů za společností.

Odkoupení stadiónu by bylo financováno z bankovního úvěru v celé výši. Družstvo už zahájilo jednání o možnosti poskytnutí úvěru s bankou. Úvěr by měl mít dvacetiletou splatnost s možností předčasného splacení. Podmínkou pro poskytnutí úvěru by bylo mj. osobní ručení členů družstva.

Splátky úvěru by byly hrazeny z vkladů členů družstva. Před uzavřením smlouvy o koupi stadiónu (akcií) a před uzavřením úvěrové smlouvy by se museli členové družstva zavázat:

1. K ručení za část úvěru pro financující banku, každý do výše podle svých možností, celkově všichni členové dohromady pak do výše celé jistiny úvěru. K ručení by se členové zavázali podpisem ručitelského prohlášení.

2. K pravidelnému měsíčnímu vkladu na účet družstva ve výši 1% z výše svého osobního ručení podle bodu 1. K vkladu by se členové zavázali podpisem dohody s družstvem o další majetkové účasti v družstvu. Závazek z vkladu by mohl uhradit člen sám nebo by mohl sehnat další vkladatele, kteří by společně částku na účet vložili. Svého závazku platit měsíční vklady by se každý mohl kdykoliv zbavit jednorázovým uhrazením částky rovnající se výši ručení podle bodu 1, která by byla použita na částečné předčasné splacení úvěru.

Modelové příklady:

Cena za stadión a výše jistiny úvěru ve výši 50 mil. Kč. Součet všech ručitelských závazků členů družstva min. 50 mil. Kč a závazky k měsíčním vkladům dohromady min. 500 tis. Kč.

Při ručení jednotlivého člena 100 tis. Kč závazek tohoto člena k měsíčnímu vkladu 1.000,- Kč. 1.000,- Kč by hradil člen sám nebo by získal dohromady např. 10 lidí, z nichž každý by vložil 100,- Kč měsíčně. Jednotlivé měsiční vklady budou členovi započteny jako další členský podíl v DFB.

Člen se zaváže k ručení ve výši 25 tis. Kč, měsičně tedy bude navyšovat svůj členský vklad o 250 Kč po dobu splácení úvěru. Tyto měsíční vklady mu budou připisovány na účet jako členský podíl a bude tím zároveň navyšovat svůj vliv na spolurozhodování DFB.

Člen se zaváže k ručení ve výši 50 tis. Kč, které zaplatí jednorázovým vkladem v plné výši. Tento vklad mu bude opět započten jako další členský podíl v DFB.

Člen se zaváže k ručení ve výši 50 tis. Kč, měsíčně bude navyšovat svůj členský podíl o 500Kč, po dvou letech splácení se rozhodne, že zbylou část ručení doplatí jednorázově. Opět mu budou všechny vklady započteny jako další členský podíl a svůj závazek vůči DFB doplacením plně vyrovná.

Vklady fanoušků do projektu jsou automaticky započteny jako jejich členský vklad do DFB. Není-li fanoušek členem DFB, stačí v okamžiku spuštění projektu podat přihlášku, vklady na odkup Ďolíčku mu budou započteny jako členský vklad. Každá částka, ať již jednorázová nebo pravidelná splátka, se členům DFB započte jako jejich další členský podíl. Zároveň tímto členové DFB zvyšují svůj podíl na spolurozhodování Družstva fanoušků Bohemians (počet hlasů při hlasování na členské schůzi se ve většině agendy DFB řídí dle členského vkladu, viz stanovy DFB).


Předpokladem úspěchu projektu je:

1. Ochota stávajících majitelů stadión/akcie prodat.
2. Získání bankovního úvěru.
3. Ochota členů družstva zavázat se k ručení a ke splácení úvěru na stadión.

Tento projekt je pravděpodobně jedinou možností, jak Ďolíček zachránit. Je na nás, fanoušcích, jestli budeme schopni pro záchranu něco obětovat. Žádný jiný spasitel není na obzoru. Pokud nebudeme v dostatečném počtu ochotni zavázat se k tomuto projektu, tak si Ďolíček nezasloužíme.

Pokud bychom uspěli, navázali bychom symbolicky na pana Dannera a jeho spolupracovníky, kteří pro výstavbu stadiónu založili družstvo a jeho prostřednictvím projekt financovali. Vykoupení stadiónu Družstvem fanoušků Bohemians by tak bylo logickým pokračováním úsilí předchozích generací fanoušků Bohemians.