Rádio Bohemka a online z Fulneku

První t&#345;etinu druholigové sezony uzav&#345;e Bohemka zápasem na h&#345;i&scaron;ti Fulneku. Redakce Virtuálního &#270;olí&#269;ku vám ze zápasu p&#345;inese tradi&#269;ní zpravodajský servis, utkání za&#269;íná v 16 hodin.&nbsp;Zápas &#382;iv&#283; odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; deset minut p&#345;ed výkopem, nebude chyb&#283;t&nbsp;<a href="/online/default.aspx?kod=133">textový online</a>, m&#367;&#382;ete si také objednat&nbsp;<a href="/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a>&nbsp;ze zápasu, tentokrát bude chyb&#283;t online p&#345;enos na teletextu.<strong> Upozor&#328;ujeme fanou&scaron;ky, &#382;e ve Fulneku budeme nuceni pou&#382;ít alternativní p&#345;ipojení k internetu, omluvte p&#345;ípadné výpadky a nedostatky.</strong> Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví s v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/Tabulka výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete <a href="/testsilverlight.html" target="_blank">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;.

Rádio Bohemka a online z Fulneku