Návštěvní řád stadionu Bohemians Praha 1905

§ 1 Územní působnost

Tento Návštěvní řád platí pro ohraničený areál a zařízení stadionu Bohemians, Vršovická 1489/31, 101 00 Praha 10.

§ 2 Stadion Bohemians Praha 1905 - Ďolíček

1. Stadion slouží přednostně k pořádání fotbalových utkání.

2. Nárok veřejnosti na užívání stadionu není dán.

3. Případné jednotlivé smlouvy o používání stadionu Bohemians se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

4. Prostory stadionu jsou monitorovány pomocí kamerového systému se záznamem, který může být použit pro účely identifikace osob v souladu s právními předpisy.

§ 3 Pravomoci pořadatelské služby

1. Pořadatelská a bezpečnostní služba je plně oprávněna zajistit, případně i za užití adekvátně přiměřených prostředků vynutit zajištění bezpečnosti a pořádku a dodržování Návštěvního řádu stadionu Bohemians Praha 1905, a.s. ve smyslu jeho ustanovení. Pořadatelská a bezpečnostní služba je zároveň povinna dohlížet na dodržování zákonných norem České republiky a spolupracovat na zajištění pořádku s Policií ČR.

§ 4 Pobyt na stadionu

1. Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba má povinnost na žádost pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu vyveden. Při opuštění stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Veškerý personál, zajišťující konání utkání a všechny činnosti s ním spojené v areálu stadionu, je povinen být během akce viditelně označen způsobem, který určí pořadatel – visačky, nepřenosné náramky apod.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit místo uvedené na vstupence pro danou akci. Svévolné porušení tohoto bodu bude potrestáno zabavením vstupenky a vyvedením ze stadionu.

4. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.)

5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence – a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

6. Osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog, ztrácí oprávnění k pobytu.

7. Pořadatel akce je plně oprávněn uložit v případě závažného porušení Návštěvního řádu ze strany návštěvníka trest v podobě časově ohraničeného zákazu vstupu na stadion, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních utkáních pořádaných na stadionu. Stejně tak je pořadatel akce oprávněn uložit návštěvníkovi peněžitou sankci, sloužící primárně k náhradě škod způsobených jeho jednáním. Délka platnosti zákazu vstupu a výše peněžité sankce bude stanovena pořadatelem akce v maximální výši 100.000 Korun českých, a to dle závažnosti porušení Návštěvního řádu a v této souvislosti způsobené škody.

§ 5 Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské a bezpečnostní službě jeho vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie, jsou oprávněni u všech osob provést vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na stadion i kdykoliv během pobytu na stadionu, a to i při použití technických prostředků. Kontrola je zaměřena zejména na zamezení vstupu osob z důvodu konzumace alkoholu nebo drog, nebo pro vnášení zbraní nebo nebezpečných předmětů, uvedených v §7 Návštěvního řádu. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty a příruční zavazadla.

3. Veškeré vlajky, transparenty a obrazové či písemné materiály, prezentované návštěvníky, podléhají kontrole a schválení pořadatele. V případě, že bude jejich obsah shledán nevyhovujícím, je pořadatelská a bezpečnostní služba plně oprávněna zabránit jejich prezentaci kdekoliv v areálu stadionu.

4. Osobám, které se odmítnou podrobit vstupní kontrole, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, a osobám, které přestavuji bezpečnostní riziko, nebude umožněn vstup. To samé platí i pro osoby, kterým byl ze strany pořadatelů obdobných akci či ze strany orgánů veřejné moci zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Stejně tak bude odepřen vstup osobám, kterým byl ze strany profesionálních fotbalových klubů zakázán vstup na některý ze stadionů těchto klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. V případě předem určených rizikových zápasů je pořadatel oprávněn zavést tzv. adresný ticketing. V takovém případě je na každou vstupenku při prodeji vytištěno či jiným způsobem nezměnitelně zapsáno jméno a datum narození jejího držitele. Návštěvník je během vstupní kontroly povinen prokázat se dokladem totožnosti. Pokud nebude majitel vstupenky schopen při vstupu na stadion prokázat svou totožnost, nebo se tato bude lišit od údajů na vstupence, nemusí mu být umožněn vstup bez nároku na vrácení vstupného.

6. Návštěvník utkání je při vstupu a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu na stadionu prokázat svoji totožnost na vyzvání pořadatelské služby. Pokud bude během této kontroly shledáno, že návštěvník porušil Návštěvní řád či je na seznamu osob, které nemají oprávnění navštěvovat konanou akci, bude mu zakázán vstup na akci či bude neprodleně vyveden pořadatelskou službou z areálu stadionu.

§ 6 Chování na stadionu


1. Uvnitř stadionu je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby jiný nebyl poškozen, ohrožen nebo – více než z okolností nevyhnutelně vyplývá – omezen či obtěžován.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení pořádkové a bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Všechny vchody a východy, stejně jako únikové cesty, je povinnost udržovat volné.

§ 7 Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno v den konání akce přinášet následující předměty:

a. rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b. zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c. spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d. láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e. neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f. ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g. tyče pro vlajky či transparenty,

h. mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk a megafony,

i. alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

j. zvířata,

k. laserové ukazovátko,

l. velké tašky, batohy,

m. fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje zaznamenávající zvuk či obraz s výjimkou mobilních telefonů (není-li odpovídající souhlas pořadatele),

n. předměty sloužící k zahalování obličeje za účelem znemožnění identifikace osoby.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a. vyslovovat či rozšiřovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany,

b. lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c. vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d. házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e. zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f. bez povolení prodávat vstupenky,

g. popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

h. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

i. jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

j. zahalovat obličej za účelem znemožnění zjištění totožnosti návštěvníka.

3. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu liga a klub Bohemians Praha 1905, a.s. výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.


4. V hledišti sektorů A1-A5/5A je zakázáno kouření.

5. Jakýmkoliv způsobem pořizovat zvukové či obrazové záznamy v prostoru stadionu nebo z průběhu akce a další používání a šíření takových záznamů (není-li udělen odpovídající souhlas pořadatele).

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo pořadatele má zástupce a zmocněnec Bohemians Praha 1905 a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání stadionu se uskutečňuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel akce odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním svých zaměstnanců.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit pořadateli akce.

§ 10 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni ze stadionu a postihnuti zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou poznatelně pod vlivem alkoholu nebo drog. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Přinesené zakázané věci budou zajištěny a – jakmile nebudou potřeba k trestnímu stíhání – po odpadnutí důvodů zajištění budou vráceny.

3. Opatření podle odstavce 1 a 2 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti Bohemians Praha 1905 nebo pořadateli dané akce.

4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů

1. Návštěvník bere na vědomí, že v souvislosti s jeho pobytem na stadionu mohou být zpracovávány jeho osobní údaje. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje návštěvníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení na tomto odkazu.

 září 2022 • Bohemians Praha 1905, a.s.