Náhradní členská schůze 8.10.2016

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA FANOUŠKŮ BOHEMIANS

V Praze dne 23.9.2016

Představenstvo Družstva fanoušků Bohemians, se sídlem u Zvonařky 2536/1E, Praha 2, IČ 272 37 435, svolává z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze náhradní členskou schůzi.

Datum a hodina zahájení:  sobota 8. října 2016, 10:00 hodin, prezence od 09:45

Místo konání: stadion Ďolíček, Vršovická 31, Praha 10

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti členské schůze

5. Schválení roční závěrky DFB

6. Volba členů Představenstva DFB a Kontrolní komise DFB

7. Různé, diskuse

8. Ukončení schůze


Veškeré dokumenty k projednání na členské schůzi budou členům k dispozici na členské schůzi.

Každý člen družstva je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi zmocněncem na základě plné moci. Zmocněnec může být jak jiný člen, tak i nečlen družstva. Plná moc musí být odevzdána při prezentaci před zahájením členské schůze.

Člen nebo jeho zmocněnec se musí při prezentaci před zahájením členské schůze prokázat platným dokladem totožnosti, statutární zástupce právnické osoby navíc i dokumentem potvrzujícím jeho oprávnění jednat jménem právnické osoby.

Luděk Provazník

předseda představenstva
Družstva fanoušků Bohemians