Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

 Stanovy

 Družstva fanoušků Bohemians

 Čl. 1

 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva

1.- Obchodní firma družstva je: "Družstvo fanoušků Bohemians".

2.- Sídlem družstva je: Praha.

3.- Předmětem činnosti družstva je:

a)   zajištění účasti na právnických osobách, jejichž předmětem činnosti je provozování fotbalových družstev podle pravidel Fotbalové Asociace České republiky,

b)     provozování vlastních fotbalových družstev,

c)      poskytování servisu svým členům souvisejícího s účastí na fotbalových utkáních a na sportovních a společenských akcích souvisejících s fotbalem,

d)     provozování fanklubu fotbalového klubu Bohemians,

e)     ochrana práv fanoušků jako spotřebitelů – konzumentů služeb poskytovaných subjekty provozujícími fotbalové kluby.

 Čl. 2

 Vznik a zánik členství

1. Členy družstva se mohou stát osoby fyzické i právnické.

2. Členství v družstvu vzniká na základě písemné přihlášky uchazeče obsahující obchodní firmu družstva a jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče jakož i vymezení jeho družstevního podílu. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo družstva, pokud se uchazeč v souladu s těmito stanovami zavázal ke složení základního členského vkladu a tento vklad zaplatil nejdéle do 3 let od vzniku členství. Před vznikem členství musí být uchazeč seznámen se stanovami družstva. Po přijetí za člena je družstvo povinno mu na jeho žádost vydat doklad o přijetí do družstva.

3. Členství v družstvu může vzniknout též převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu, pokud s ní souhlas představenstvo družstva. Představenstvo nemůže odepřít souhlas s dohodou bez vážného důvodu. Členství nabyvatele v družstvu vzniká dnem, v němž vyslovilo s dohodou souhlas představenstvo, nebo pozdějším dnem, který je v dohodě uveden. Stejným způsobem může člen převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva, v tom případě se dosavadní členský vklad převádějícího člena považuje za další členský vklad nabývajícího člena družstva. Obdobně se postupuje i v dalších případech, kdy se u jednoho člena družstva spojí členská práva a povinnosti více dosavadních členů družstva.

4. Dědic členských práv a povinností sestává členem družstva dnem nabytí dědictví, pokud bez zbytečného odkladu nebonejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se stal dědicem, nevypověděl svouúčast v družstvu. Vznik členství v družstvu dědictvím družstevního podílu nenípodmíněn souhlasem představenstva.

5.- Členství právnické osobyv družstvu přechází na jejího právního nástupce.

6.- Písemnou dohodou člena a družstvazaniká členství dnem, který je v ní uveden.

7.- Vystoupením zaniká členství na podkladěpísemného oznámení člena o vystoupení. Členství zaniká po uplynutí šesti měsícůode dne oznámení o vystoupení družstvu.

8.- K zániku členství vyloučením můžedojít, když člen přes písemné napomenutí a přes výstrahu, že může být vyloučen,opakovaně či závažným způsobem porušuje své členské povinnosti. Fyzická osobamůže být vyloučena též, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný činspáchaný proti členu družstva nebo proti družstvu. O vyloučení rozhodujepředstavenstvo. Vyloučenému zaniká členství marným uplynutím lhůty pro podánínámitek nebo dnem, kdy bylo této osobě doručeno rozhodnutí o zamítnutí námitek.

9.- Členství zaniká dalšími způsoby, kteréjsou upraveny v § 610 zákona o obchodních korporací a družstvech.

10. Družstvo vede seznam členů. Do seznamuse zapisují jméno, název nebo firma člena, jeho bydliště nebo sídlo, den azpůsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše jeho členského vkladuvčetně rozsahu splacení a další kontaktní údaje, např. telefonní čísla ae-mailové adresy členů.

Čl. 3

Práva a povinnosti členů

1.- Člen má zejména tato práva:

a)     volit a být volen do orgánůdružstva

b)     účastnit se řízení arozhodování v družstvu,

c)      vznášet připomínky a dotazyna orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,

d)     podílet se na zisku družstvana základě rozhodnutí členské schůze,

e)     podílet se na výhodáchposkytovaných družstvem.

2.- Člen má zejména povinnosti:

a)     dodržovat stanovy,

b)     dodržovat rozhodnutí orgánůdružstva,

C)     plnit usnesení orgánůdružstva a pokyny vedoucích funkcionářů družstva, pokud jsou v souladu správními předpisy,

d)     jednat tak, aby nepoškozovalzájmy družstva,

e)     sdělovat družstvu veškeréúdaje nutné k vedení seznamu členů a jejich změny, zejména změnu jména,názvu nebo firmy, adresy bydliště nebo sídla, e-mailové adresy, telefonníchčísel a dalších kontaktních údajů.

Čl. 4

Základní kapitál, členské vklady a další majetková účast členů

1.- Zapisovaný základní kapitál družstvačiní 50 000 Kč.

2.- Základní kapitál družstva tvoří souhrnčlenských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Členskéklady tvoří základní členské vklady, které jsou stanoveny pro všechny členydružstva ve shodné výši, a další členské vklady, jejichž výše není omezena.

3.- Základní členský vklad je 1.000 Kč.

4.- Člen se může v přihlášce za členadružstva nebo v  prohlášení o dalším členském vkladu zavázatk dalšímu členskému vkladu. Pokud se člen zaváže k dalšímu členskémuvkladu v přihlášce, je povinen splatit členský vklad do 15 dnů ode dnevzniku jeho členství v družstvu. Pokud se člen zaváže k dalšímučlenskému vkladu v prohlášení o dalším členském vkladu, určí splatnostdalšího členského vkladu v tomto prohlášení, splatnost však nesmí překročit třiroky. Člen se může zavázat k dalšímu členskému vkladu i tak, že zašlečástku, o kterou chce zvýšit svůj členský vklad, na bankovní účet družstvak tomu určený. Závazek k dalšímu členskému vkladu podléhá souhlasupředstavenstva družstva.

5.- Člen se může majetkově podílet nazajištění činnosti družstva ve formě další majetkové účasti. Výše této účasti,podmínky její splatnosti a podmínky jejího vrácení členovi jsou sjednánypísemnou smlouvou člena a družstva. Představenstvo může rozhodnout o přijetítéto formy účasti člena v případě, že je to účelné pro rozvoj předmětu činnostidružstva.

6. Družstvo odpovídá za porušení svýchzávazků celým svým majetkem.

7.- Členové za závazky družstva neručí.

Čl. 5

Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

1.- Při zániku členství za trvání družstvamá bývalý člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se uhrazujev penězích. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladudosavadního člena k souhrnu splacených členských vkladů všech členů. Pokudčlen vstoupil do družstva během příslušného roku nebo pokud se měnila výšesplacené části jeho členského vkladu, vychází se z průměrné výše splacené částijeho členského vkladu během celého roku. Přihlíží se k vkladům všechčlenů. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitáludružstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určovánívýše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelnémfondu a v rezervním fondu byl-li zřízen. Vypořádací podíl je splatnýuplynutím dvou let roku ode dne zániku členství.

2.- V případě zrušení družstvas likvidací se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy družstva podlepodílu určeného shodným způsobem jako vypořádací podíl.

Čl. 6

Orgány družstva

1.- Orgány družstva jsou:

a)     členská schůze,

b)     představenstvo,

c)      kontrolní komise.

2. Členem orgánudružstva může být pouze člen družstva. Je-li členem voleného orgánu družstvaprávnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v orgánudružstva fyzická osoba, která je k tomu písemnou plnou mocí zmocněna.

3.- Orgány družstva mohou platně rozhodovatsvými usneseními, jestliže byly řádně svolány, je na nich přítomna nejméněnadpoloviční většina jejich členů a pro řešení se vyslovila většina přítomných,pokud dále není stanoveno jinak.

4.- Představenstvo a kontrolní komise semohou usnášet i mimo svá zasedání hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocíprostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projevísouhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají zapřítomné.

5.- O průběhu jednání každého orgánudružstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)     firma a sídlo družstva aoznačení orgánu družstva,

b)     datum a místo konání,

c)      program jednání orgánu,

d)     přijatá usnesení,

e)     výsledky hlasování a námitkyčlenů,

f)      přílohu, již tvoří seznamčlenů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednánía další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.

6.- Pro hlasování v orgánech družstvaplatí, že každý jejich člen má jeden hlas. Hlasuje se veřejně. V jednotlivýchpřípadech se může orgán družstva usnést na tajném hlasování.

7. Funkční období členů představenstva akontrolní komise jsou pět let.Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně.------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- Člen družstva, který je zvolen dofunkce, může z funkce odstoupit, je povinen písemně oznámit odstoupeníorgánu, jehož je členem. Funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal tentoorgán, nejpozději však uplynutím lhůty dvou měsíců ode dneoznámení odstoupení příslušnémuorgánu.

Čl. 7

Členská schůze

1.- Členská schůze jako nejvyšší orgándružstva se schází nejméně jednou za rok.Svolává ji představenstvo družstva pozvánkou s uvedením:

a)     firmy a sídla družstva,

b)     místa, data a hodiny jejíhokonání,

c)      programu členské schůze,

d)     označením zdali se jedná očlenskou schůzi nebo náhradní členskou schůzi a

e)     uvedením místa, kde se členmůže seznámit s podklady pro jednotlivé body programu, pokud nejsoupřiloženy k pozvánce.

Pozvánka musíbýt zveřejněna nejpozději 15 dnů před dnem konání členské schůze na webovýchstránkách na adrese www.bohemians.cz.

2.- Představenstvo je povinno členskouschůzi svolat i na písemnou žádost nejméně jedné 10% členů družstva, kteří majínejméně jednu pětinu všech hlasů či jeho kontrolní komise. V těchto případechsvolává představenstvo členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 30 dnůpo obdržení žádosti o její svolání.

3.- Dovýlučné působnosti členské schůze patří:

a)     mění stanovy, nedochází-li kjejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

b)     volí a odvolává členy anáhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpisstanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,

c)      určuje výši odměny představenstva,kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud jeoprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,

d)     schvaluje řádnou, mimořádnounebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,

e)     schvaluje smlouvu o výkonufunkce podle §59,

f)      schvaluje poskytnutífinanční asistence,

g)     rozhoduje o námitkách členaproti rozhodnutí o jeho vyloučení,

h)     schvaluje jednání učiněná zadružstvo do jeho vzniku,

i)      rozhoduje o rozdělení ziskunebo úhradě ztráty,

j)      rozhoduje o uhrazovacípovinnosti,

k)     rozhoduje o použitírezervního fondu,

l)      rozhoduje o vydánídluhopisů,

m)    schvaluje převod nebozastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnudosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebočinnosti družstva,

n)     rozhoduje o přeměnědružstva,

o)     schvaluje smlouvu o tichémspolečenství a její změnu a zrušení,

p)     schvaluje smlouvu o dalšímčlenském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůzeneschvaluje,

q)     rozhoduje o zrušení družstvas likvidací,

r)      volí a odvolává likvidátoraa rozhoduje o jeho odměně,

s)      schvaluje zprávulikvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,

t)      rozhoduje o dalšíchotázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

Členská schůze dále rozhoduje ve věcech,které jsou jí svěřeny zákonem nebo těmito stanovami na jiných místech, a takéve věcech, které si sama vyhradí ke svému rozhodnutí, což neplatív případě, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem o obchodníchkorporacích a družstev do působnosti představenstva nebo kontrolní komisedružstva.

4.- Jednání členské schůze řídí předsedadružstva nebo člen družstva pověřený členskou schůzí.

5. Při rozhodování členské schůze hlasováním má člen družstvajeden hlas za každých započatých 10.000,-Kč (slovy: deset-tisíc-korun-českých) jeho splacené části členského vkladu(součtu splacené části základního členského vkladu a splacené části dalšíchčlenských vkladů). Hlasuje-li členská schůze o změně stanov, o splynutí,sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o přeměně jeho právní formyči o prodeji nebo nájmu podniku, o schválení poskytnutí finanční asistence,uhrazovací povinnosti nebo vydání dluhopisů a o jiných významných majetkovýchdispozicích, má každý člen pouze jedenhlas.

6.- Člen může písemně zmocnit jinou osobu,aby jej na členské schůzi zastupovala.

7.- Usnesení členské schůze je platné,jestliže při něm byla dodržena pravidla uvedená výše v tomto článku. Kplatnosti jejího usnesení o změně stanov, o sloučení, rozdělení, splynutí čipřeměně a o jiném zrušení družstva je třeba, aby se pro navrhované řešenívyslovily nejméně dvě třetiny přítomných členů.

8. Usnesení členskéschůze je možné přijmout per rollam. Družstvo nebo osoba oprávněná ke svoláníčlenské schůze zašle všem členům na jejich emailovou adresu uvedenouv seznamu členů návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jehoodůvodnění,

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena 15dnů,

c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Výsledek rozhodování oznámí oprávněná osobavšem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

9. Člen nemůže načlenské schůzi vykonávat hlasovací právo:

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutío jeho vyloučení z družstva,

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánudružstva,

d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistenceve vztahu k němu.

   10. Není-li členská schůze schopna seusnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stálepotřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejnýmprogramem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi asamostatnou pozvánkou.

   11. Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí ojejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen máprávo na vydání kopie zápisu na vyžádání. V takovém případě je všakpovinen družstvu uhradit účelně vynaložené náklady spojené s jejichpořízením.

Čl. 8

Představenstvo

1.- Představenstvo je statutárním orgánemdružstva a přísluší mu obchodní vedení družstva a mimo jiné zajišťuje řádnévedení účetnictví a předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku.

2.- Představenstvo má pět členů a volí zesvých členů svého předsedu a místopředsedu. Prvního předsedu a místopředsedupředstavenstva volí ustavující schůze družstva.

3.- Představenstvo řídí činnost družstva vsouladu s usneseními členské schůze, které za svou činnost odpovídá.

4.- Představenstvo rozhoduje o všechzáležitostech, které nejsou vyhrazeny zákonem či stanovami jinému orgánu.

5.- Představenstvo je statutárním orgánemdružstva. Za představenstvo navenek jménem družstva jedná předseda nebomístopředseda představenstva. Je-li však pro právní jednání, které činípředstavenstvo jménem družstva, předepsána písemná forma, jednají jménemdružstva společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí býtpředseda nebo místopředseda, členové představenstva při podepisování připojísvůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě družstva.

6.- Předseda organizuje a řídí jednánípředstavenstva a běžnou činnost družstva.

7.- Představenstvo se schází podle potřeby.Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na jejívýzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo svolává předsedapozvánkou zaslanou písemně na adresu člena představenstva nebo e-mailovouzprávou zaslanou na e-mailovou adresu člena představenstva.

8. Představenstvov případě, kdy jeho počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradníčleny do příští členské schůze.

Čl. 9

Kontrolní komise

1.- Kontrolní komise má pět členů, kterévolí členská schůze.

2.- Kontrolní komise volí ze svých členůsvého předsedu a místopředsedu. Prvního předsedu a místopředsedu kontrolníkomise volí ustavující schůze družstva.

3.- Kontrolní komise se schází podlepotřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává jejípředseda pozvánkou zaslanou písemně na adresu člena komise nebo e-mailovouzprávou zaslanou na e-mailovou adresu člena komise.

4.- Kontrolní komise je oprávněna a povinnakontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů.Vyjadřuje se k roční závěrce družstva a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradyztráty družstva. Kontroly a revize provádí zpravidla její pověření členové. Nazjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžadujezjednání nápravy ve stanovené lhůtě.

Čl. 10

Způsob použití zisku a úhrada ztráty družstva

1.- O způsobu použití zisku rozhoduječlenská schůze při projednávání řádné účetní závěrky. Přitom musí dbát, abydružstvo ze zjištěného čistého zisku (po zdanění) oddělilo částky nutné kzajištění svého dalšího rozvoje.

2.- Pokud členská schůze rozhodne, že částčistého zisku se určuje k rozdělení mezi členy, určí se podíl člena na ziskuurčeném k rozdělení poměrem výše jeho splacené části členského vkladuk celkové výši splacených částí vkladů všech členů.

3.- K úhradě případné ztráty družstvavykázané v řádné účetní závěrce se v první řadě použije nerozdělený ziskpředchozích let, pokud to nestačí, tak prostředky z rezervního fondu, pokud anito nestačí, může členská schůze rozhodnout, že ztráta se převádí do příštíhoroku.

4. Informační deskaje členům družstva zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek www.bohemians.cz.

Čl. 12

1.- Tyto stanovy byly přijaty ustavujícíschůzí družstva dne 23. července 2015.

2.- Stanovy budou uloženy v kancelářidružstva a vyvěšeny na webových stránkách www.bohemians.cz. Na požádání bude donich umožněno nahlédnutí každému členu družstva a osobě, která osvědčí právnízájem.